0

Dành cho cổ đông

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HDQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung cề phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

21/03/2016 0