TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng bởi Mật Ong Vinabee ngày

 

1. THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021Download
2. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021Download
3. QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021Download
4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021Download
5. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020; KẾ HOẠCH 2021Download
6. TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG - VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021, CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020Download
7. TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TYDownload
8. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNGDownload
9. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021Download
10. PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021Download
11. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020Download